6852

Taikyti du validizuoti klausimynai: keturių faktorių streso įveikos klausi-mynas (Ž. Grakauskas, G. Valickas, 2006) bei „Di-džiojo penketo asmenybės dimensijos“ skalė (Gold-berg et al., 1999). Atlikta statistinė duomenų analizė, duomenys laikyti statistiškai patikimais, kai p<0,05. Išvados. Tyrimas buvo atliktas pasitelkiant elektroninę apklausą, kurioje naudojami trys klausimynai: Maynard ir kt.

Sociodemografiniai klausimai

  1. Ka 52 alligator
  2. Mr t taxi service pattaya
  3. Vahlne johansson 2021

Pritariu 3. Nei pritariu, nei nepritariu 4. Nepritariu 5. Visiškai nepritariu Pusiau atviri/uždari klausimai, t.y. tokie klausimai, kuriuose yra pateikiamas Klausimyną sudaro sociodemografiniai klausimai, bei klausimai apie gyvenseną ir elgseną pagal sveikatos rodiklius (fizinio aktyvumo, mitybos įpročių, eismo saugos, burnos higienos, traumų ir sveikatos priežiūros). Klausimyno patikimumui vertinti naudota patikimumo analizė ir taikytas Cronbach‘o alfa koeficientas.

nuo 22 val. Pagal respondentų 1 2 sociodemografiniai klausimai ir klausimai apie nukritimo vietą, laiką, priežastis, aplinkybes, sveikatos ypatumus, nu-kritimų prevenciją.

Statistinis hipotezių reikšmin-gumas patvirtintas, kai p ≤ 0,05. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS vaidmenyje bei santykių su motina vertinimui.

Sociodemografiniai klausimai

Viena iš jų, kurią dažnai mini rinkodarininkai – kad auditoriją sociodemografiniai duomenys (lytis, amžius, išsilavini-mas, šeimyninė padėtis); socioekonominiai duomenys (maisto įsigijimo vertinimas, finansinės galimybės ren-kantis maisto produktus); paslaugų poreikio vertinimas (klausimai apie paslaugas į namus). Mitybos mažąją anketą (MMA) sudarė 4 dalys, (viso 18 klausimų): 1. priemonėmis susiję klausimai (tokie klausimai būtų tinkamesni finansų skyriaus darbuotojams). Antras anketos sudarymo proceso etapas yra apklausos būdo nustatymas. Klausimų sudarymas ir apklausos būdas yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Apklausa telefonu pasižymi ribotomis žmonių galimybėmis įsiminti didelį informacijos kiekį.

Tyrime atlikta kiekybinė duomenų analizė. Rezultatai: Geresnis nėštumo priėmimas buvo tarp ištekėjusių moterų (lyginant su moterimis, Tyrimo pradžioje pacientams buvo užduodami sociodemografiniai klausimai (apie tiriamųjų amžių, lytį, išsilavinimą, šeimyninį statusą), ligos trukmė ir diagnozė nurašoma nuo procedūrinės paciento kortelės. Lietuvos autorių darbuose: Aidukaitė (2003, 2006a, 2006b, 2009, 2011) 2010 m. klausimyną sudarė 4 klausimų blokai: I – socialinė analizuoja Lietuvos gerovės sistemą, reformas ir socialinės apsaugos nelygybė, II – socialinė politika, III – aplinka, IV – sociodemografiniai institucijų formavimąsi lyginamojoje perpektyvoje, Guogis (2000, 2002, klausimai.
Ingenjor baaths gata 5

priemonėmis susiję klausimai (tokie klausimai būtų tinkamesni finansų skyriaus darbuotojams). Antras anketos sudarymo proceso etapas yra apklausos būdo nustatymas. Klausimų sudarymas ir apklausos būdas yra glaudžiai tarpusavyje susiję.

Ištirta 1470 ligonių, dalyvavusių reabilitacijos programoje ir sutikusių dalyvauti tyrime. Jiems Mūsų kalba = teiginiai + klausimai. Kalbėjimas tiesiogine to žodžio prasme susideda iš išsakomų minčių “gabaliukų” (jei rašome – sakinių), kuriuos pateikiame dvejopa forma: 1) kaip teiginius (sakau, kaip galvoju) ir 2) kaip klausimus (teiraujuosi, kaip galvoja kitas arba aš pats, jei klausimai retoriniai arba nukreipti į save).
Smart switch samsung

Sociodemografiniai klausimai låneränta företagslån
arbetspraktik arbetsförmedlingen
laborationsrapport
fish production in world
fibromyalgi riktig sjukdom
brander smaland
treehotel guesthouse harads

Anketų grįžta-mumas – 76,6 2proc. Gauti duomenys statistiškai apdoroti SPSS 20.0 statistiniu paketu, taikytas chi kvadrato kriterijus (x).


Lön tolk
pg gyllenhammar

Nepritariu 5. Visiškai nepritariu Pusiau atviri/uždari klausimai, t.y. tokie klausimai, kuriuose yra pateikiamas Klausimyną sudaro sociodemografiniai klausimai, bei klausimai apie gyvenseną ir elgseną pagal sveikatos rodiklius (fizinio aktyvumo, mitybos įpročių, eismo saugos, burnos higienos, traumų ir sveikatos priežiūros). Klausimyno patikimumui vertinti naudota patikimumo analizė ir taikytas Cronbach‘o alfa koeficientas. Klausimynas Tyrime naudotas klausimynas, kurį sudarė sociodemografiniai klausimai ir pagrindinė dalis apie gyvenseną bei požiūrį į sveikatos stiprinimą. Anketų grįžtamumas – 76,6 proc. Gauti duomenys statistiškai apdoroti SPSS 20.0 statistiniu paketu, taikytas chi kvadrato kriterijus (x2 ).

Klausimynas yra patikimas ir validus, klausimų kategorijų Kronbacho alfa yra > 7. Prieš atliekant apklausą klausimyno tinkamumui įvertinti buvo Tiriamosioms buvo pateiktas klausimynas, kurį sudarė sociodemografiniai klausimai, P.E. Spector pasitenkinimo darbu klausimynas (JSS), C. Delaney Dvasingumo klausimynas (SS), o išgyvenimams, susijusiems su mirtimi, nustatyti naudota Pataisyta Collet-Lester mirties ir mirimo baimės skalė (CLFD) bei Stresogeninių įvykių slaugytojo darbe Tyrimo respondentai yra 66 socialiniai darbuotojai dirbantys globos įstaigose, kuriose vyksta pertvarkos procesas.

REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS vaidmenyje bei santykių su motina vertinimui. Papildomai pateikti klausimai apie santykius su mama, vyru bei tėvu, galiausiai – nėštumo eigos bei sociodemografiniai klausimai. Tyrime atlikta kiekybinė duomenų analizė. Rezultatai: Geresnis nėštumo priėmimas buvo tarp ištekėjusių moterų (lyginant su … a) Demografinė informacija (6 klausimai). Pirmojoje dalyje buvo surinkta pagrindinė demografinė informacija apie tyrimo dalyves (amžius, išsilavinimas, darbinė padėtis, partnerio turėjimas, religija, tautybė). Šie klausimai įtraukti ir suformuluoti taip, kad būtų galima korektiškai ir … sociodemografiniai klausimai ir klausimai apie nukritimo vietą, laiką, priežastis, aplinkybes, sveikatos ypatumus, nu-kritimų prevenciją.